Speciale i hegns-, skel- og nabosager

Skelforretninger, hegnssyn, hævd


Der kan til tider opstå uenigheder med naboen om alt fra hans færden over din grund, et træ der skygger, højden på hegnet eller hvor skellet egentlig står henne. Generelt forholder det sig sådan, at jo tidligere der bliver taget fat om den problemstilling, som skaber uro, jo større er chancen for en mindelig løsning og et fortsat godt naboskab. Jeg kan rådgive om reglerne og medvirke til en fornuftig løsning, inden det kører helt af sporet. Hvis en mindelig løsning mellem parterne ikke kan opnås uden en uvildig instans, så må sagen afgøres enten ved en skelforretning, hegnssynet eller retten, hvilket jeg også bistår med. Oftest vil din forsikring dække udgiften til advokaten ved en skelforretning og retten, mens et hegnssyn oftest ikke er omfattet heraf. Det skyldes, at hegnssynet er et nævn, og nævnsbehandling ikke er dækket som udgangspunkt.

Hegnsloven


Hegnsloven berører stort set alle grundejere i Danmark. Somme tider må den tages i brug, hvis der ikke kan opnås enighed med sin nabo om hegnet mellem jeres ejendomme – højde, drøjde og placering. Hegnloven gælder imidlertid ikke i Københavns Kommune. Da der som udgangspunkt er aftalefrihed mellem naboer, så gør det muligt nærmest at aftale hvad som helst med sin nabo, hvilket også er værd at huske, når man nu køber drømmehuset, men måske ikke lige er fan af den eksisterende hegn. Husk der lige at få tjekket, om der ligger en særaftale med naboen herom, eller om det er de almindelige regler, der gælder.. Det er altid en god ide at lave en skriftlig aftale, inden man påbegynder ændringer af fælleshegnet.

Jeg kan rådgive om reglerne i hegnsloven, og jeg bistår med at genskabe dialogen, hvis sagen er kørt i hårdknude. Er det ikke muligt at nå frem til en løsning, kan jeg være behjælpelig med at indbringe sagen for hegnsynet eller om nødvendigt domstolene.

Skellet, færdselsret og hævdsrettigheder


Mange steder opstår der konflikter når naboen i et eller andet omfang benytter din grund. Det kan eksempelvis være, at hegnet måske ikke står lige i det skel, som fremgår af matriklen, naboens ret til at gå eller køre over grunden. Det kan også dreje sig om bestemmelser, der begrænser din mulighed for selv at bestemme eksempelvis hvor højt du må bygge, eks. vis ved en servitut.

Det kan være ganske vanskeligt at fortolke en servitutbestemmelse og vurdere om den dækker forholdet. Der er også mange betingelser der skal være opfyldt før man vinder hævd på en rettighed og betingelserne er forskellige, alt afhængig af hvilken type hævd der er tale om. Det er en konkret vurdering og der vil også her være forskel på, hvad man skal tåle i eksempelvis et industriområde cont. et boligområde.

Jeg har stor erfaring med denne type sager, og jeg bistår både med fortolkning af servitutter, vurdering af hævdsspørgsmål, forhandling/konfliktløsning med modparten og skelforretninger. Hvis sagen i sidste ende skal i retten, så bistår jeg også hermed.

Bliv kontaktet for en uforpligtende samtale


  Naboret


  Der er ikke lovgivet om generelle regler for naboretlige forhold. Derimod er der gennem retspraksis udviklet en række principper for hvilke retningslinier der gælder for gener der påføres naboen.

  Helt generelt skal man udvise hensyn overfor sin nabo, og man er forpligtet til ikke at påføre større gene, end hvad der anses for rimeligt i området. Du må altså tåle, at naboen har den fulde råderet over sin grund, og at det ikke kan undgås, at visse forhold hos naboen på den ene eller anden måde medfører gener for dig. Dette kaldes den naboretlige tålegrænse. Og som nævnt, så kan den godt være forskellig fra område til område, da det afhænger af kutyme, de mennekser der bor i området, gamle servitutter mv.

  Det vil derfor altid være en konkret vurdering, hvor tålegrænsen går, og der vil være forskel på, hvad man skal tåle i eksempelvis et boligområde eller landområde, industri- eller skovområde.

  Et problem der ofte giver anledning til uoverensstemmelser, er træer der skygger for solen eller vokser ind over skellet. Her vil man lægge vægt på området i sin helhed, om træerne er nye eller meget gamle og hvor meget de skygger i forhold til terrasser mv. Det har også betydning om træernes grene rækker ind over skellet.

  Ring til vores specialist Troels på +45 30 23 34 17