Speciale i hævd og skel

Skellet, ejendomstvister, hævdsager


Skellet udgør grænsen mellem to ejendomme, og tvister vedrørende skellet samt ejendomsret (hævdstvister) er blandt de mest almindelige nabotvister.

Mange steder opstår der konflikter når naboen i et eller andet omfang benytter din grund. Det kan eksempelvis være, at hegnet måske ikke står lige i det skel, som fremgår af matriklen, naboens ret til at gå eller køre over grunden, dreje sig om bestemmelser, der begrænser din mulighed for selv at bestemme eksempelvis hvor højt du må bygge, eks. vis ved en servitut.

Uenigheden består oftest i, at den ene af sagens parter mener at have vundet hævd. Hævd er betegnelsen for, at en person på grundlag af længere tids uberettiget råden over en anden persons ejendom eller en anden persons brugsret hævder, at person har opnået helt eller delvis ejendomsret eller brugsret over ejendomme.

Hævdssager kan være ganske omfattende og komplekse. Det skyldes både retsreglerne samt de faktuelle forhold, som er afgørende for bevisførelsen i sagerne, og som oftest strækker sig mange år tilbage i tiden.

Det kan være ganske vanskeligt at fortolke en servitutbestemmelse og vurdere, om den dækker forholdet. Der er også mange betingelser, der skal være opfyldt, før man vinder hævd på en rettighed, og betingelserne er forskellige, alt afhængig af hvilken type hævd der er tale om. Det er en konkret vurdering, og der vil også her være forskel på, hvad man skal tåle i eksempelvis et industriområde contra et boligområde.

Hvis man som naboer er uenige om hvor skellet er placeret, kan det fastlægges en af landinspektør ved en skelforretning.  Ved skelforretningen meddeler landinspektøren sin afgørelse om skellets placering. Hvis en af parterne ikke ønsker at tiltræde landinspektørens fastlæggelse af skellet, kan afgørelsen indbringes for retten inden for otte uger. Det er ikke muligt at bringe forhold vedrørende skellets placering direkte for domstolene. Det er påkrævet, at der er en skelforretning først i henhold til udstykningsloven.

Bliv kontaktet for en uforpligtende samtale


    Vores bistand


    Kontoret har stor erfaring med denne type sager, og bistår både med fortolkning af servitutter, vurdering af hævdsspørgsmål, forhandling/konfliktløsning med modparten og skelforretninger. Kontoret har repræsenteret klienter ved hævdssager vedrørende både små ejendomme og ganske store ejendomme, og har ført sager for både private, foreninger og virksomheder, og besidder derfor den nødvendige juridiske ekspertise til at sikre, at sagen bliver ført optimalt. Vi bistår både med indledende vurderinger, ved skelforretninger samt hvis sagen i sidste ende skal i retten.

    Ring til vores specialist Troels på +45 30 23 34 17