Generelle forretningsbetingelser

for Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup
CVR. nr. 37495972


Generelt

Fristrup Advokater er etableret på følgende adresse: Amagertorv 33, 3. sal, 1160 Kbh K.

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 30 23 34 17 og på på e-mailadressen info@fristrupadvokater.dk.

Vores CVR-nummer er: 37495972

Fristrup Advokater er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Fristrup Advokater har klientbankkonti i Handelsbanken, 7630 1029617.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Fristrup Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Fristrup Advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos DDD. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Fristrup Advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

JURIDISK BISTAND
 • Juridisk bistand ydes i overensstemmelse med retsplejeloven og Advokatsamfundets regler, herunder regler om professionel handlemåde, adfærd og etik. Der henvises til Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.
  Bistanden ydes af Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup, cvr. nr.: 37495972, c/o North Advokatpartnerselskab, Amagertorv 33,3., 1160 København K,
  www.fristrupadvokater.dk; e-mail: info@fristrupadvokater.dk.
 • Nærværende forretningsbetingelser går forud for vores klienters forretningsvilkår, medmindre andet er skriftligt aftalt med klienten i relation til en bestemt opgave.
 • Alle advokater hos Fristrup Advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI- Gjerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Fristrup Advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves, Indiakaj 6, 1. 2100 København Ø og stillet garanti efter reglerne fastsat af Advokatsamfundet. De konkrete forsikringsvilkår udleveres efter begæring. Alle advokater hos Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet.
 • Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup oplyser klienten om muligheden for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp i henhold til gældende lovgivning eller forsikring tegnet af klienten, hvis det er relevant i den konkrete sag. Hvis honoraret skal betales foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, orienterer vi klienten om principperne for fastsættelse af honoraret og om de mulige konsekvenser for klienten.
Opgaven
 • Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup udarbejder normalt et aftalebrev (eller opdragsbekræftelse) i forbindelse med opstart af et klientforhold. Aftalebrevet fastsætter de opgaver, som klienten forventer udført. Aftalebrevet kan desuden indeholde en honoraraftale og eventuelt ansvarsbegrænsning.
 • Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup agerer på grundlag af og i overensstemmelse med klientens instrukser. Vi er berettiget til at nægte at efterkomme en instruks, såfremt dette er eller vil være i strid med lovgivning eller andre regler, f.eks. reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 146.
 • Klienten såvel som Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup kan til enhver tid bringe opgaven til ophør. Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup’s opsigelse vil i givet fald ske med respekt af de Advokatetiske Regler, som bestemmer, at en advokat ikke må udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at klienten afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.
 • Såfremt opgaven bringes til ophør før dens ordinære afslutning, vil Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup være berettiget til honorar, dækning af eventuelle udlæg og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til, at opgaven bringes til ophør.
 • Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup forudsætter, at opgaven løbende medfører aktivt sagsarbejde. I modsat fald er Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup berettiget til med et rimeligt varsel at bringe opgaven til ophør, herunder med henblik på – med respekt af gældende advokatetiske regler om bl.a. interessekonflikt og fortrolighed – at tage opgaver fra andre klienter.
FORTROLIGHED OG INTERN VIDEN
 • Al information modtaget fra eller om klienten i forbindelse med arbejde udført for klienten betragtes som fortroligt. Alle medarbejdere hos Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup har tavshedspligt.
 • Vi korresponderer sædvanligvis via e-mail. Vores e-mail-korrespondance er ikke krypteret, og vi tager ikke ansvar for virus, uautoriserede ændringer, uretmæssig overvågning, forfalskninger eller andre forhold som følge heraf.
 • Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup er omfattet af gældende lovgivning vedrørende forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.
FAKTURERING
 • Fakturering sker medmindre andet er aftalt på månedsbasis og er baseret på medgået tidsforbrug med den til enhver tid gældende timetakst, ansvaret forbundet med opgaven, sagens værdi og betydning eller udfald for klienten, arbejdets omfang og kompleksitet, herunder om rådgivningen/arbejdet har måttet ydes/udføres under tidspres eller uden for normal arbejdstid m.v. Honoraret tillægges moms i henhold til gældende lovgivning. Overslag over salærets fulde beløb vedrørende gennemførelse og afslutning af sagen er alene indikativ, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af klienten. Afholdte omkostninger, herunder større fotokopieringsopgaver og rejseomkostninger, debiteres klienten.
 • Hvis klienten er en forbruger, giver Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup et skriftligt overslag over de forventede honorarer eller giver en nærmere orientering om den måde, som honoraret vil blive beregnet på. Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup orienterer i så god tid som muligt klienten skriftligt, hvis overslaget ikke kan forventes at holde.
 • Betalingsvilkår er netto kontant, og der beregnes rente efter 30 dage i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.
 • Klientmidler forvaltes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom og indsættes på klientkonto. Med mindre andet er aftalt med klienten, føres klientkontoen hos Handelsbanken, og klientens opmærksomhed henledes på, at reglerne om dækning af indskud i nødlidende banker som udgangspunkt har et dækningsmaksimum på EUR 100.000 inklusive det indskud klienten selv måtte have hos den pågældende bank.
IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG MARKEDSFØRING
 • Klienten har ret til at bruge det materiale, som vi udarbejder, i det omfang den konkrete opgave forudsætter dette, men vi bevarer ejerskabet til de immaterielle rettigheder, der måtte knytte sig til materialet. Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrups materiale må udelukkende anvendes af klienter i forbindelse med den konkrete opgave og må ikke stilles til rådighed for andre uden Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrups forudgående skriftlige samtykke.
 • Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrupkan i sin markedsføring henvise til, at Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup har fungeret som advokat for klienten i relation til opgaven, når opgaven er afsluttet og offentlig kendt.
ERSTATNINGSANSVAR OG FORSIKRING
 • Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup, herunder enhver ejer og ansat advokat, er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for et eventuelt tab, som rådgivningen påfører klienten, dog omfatter erstatningsansvaret ikke driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller lignende indirekte tab.
 • Der gælder derudover følgende begrænsninger i Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup’s, herunder enhver ejer og ansat advokats, ansvar:
 • Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup rådgiver alene om danske juridiske forhold. Såfremt opgaven involverer udenlandsk lovgivning, anbefaler Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup, at klienten engagerer lokale udenlandske advokater. Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrups involvering i sådanne dele af opgaven skal ikke anses for rådgivning om udenlandske retsforhold.
 • Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, herunder uanset om sådanne rådgivere er engageret med Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup s bistand og anbefaling.
 • Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup , herunder ejere og ansatte advokater, kan maksimalt ifalde erstatningsansvar for det beløb, som der er dækning for under Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup s lovpligtige ansvarsforsikring. Dækningsmaksimum oplyses på forlangende.
LOVVALG OG TVISTER
 • Enhver tvist mellem en klient og Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup  om Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup s rådgivning eller disse forretningsbetingelser er undergivet dansk ret, og de danske domstoles enekompetence. Eventuelle tvister skal indbringes for en kompetent dansk domstol. Fristrup Advokater v/Troels V. Fristrup  kan dog forlange, at eventuelle tvister med erhvervsdrivende afgøres af en voldgiftsret i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttets (Copenhagen Arbitration) regler.
 • Fristrup Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
 • Advokaterne hos Fristrup Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.
 • I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Fristrup Advokater og/eller utilfredshed med en af Fristrup Advokater advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Januar 2022.