Fristrup Advokater

Virksomheden er specialiseret i rådgivning af små og mellemstore erhvervsvirksomheder
samt rådgivning inden for fast ejendom og retssager

Rådgivningen omfatter kontraktuelle forhold samt selskabsretlig rådgivning samt alle områder inden for køb og salg af fast ejendom, herunder erhvervslejeforhold, entrepriseretlige forhold, mangelsager samt tvister.  

Endvidere ydes rådgivning i straffesager.


Kontoret har stor erfaring inden for rådgivning vedrørende entrepriseretlige emner, og ved derfor, hvor vigtig en gennemarbejdet entreprisekontrakt er for aftaleparterne. Kontoret udarbejder gerne entreprisekontrakten eller gennemgår denne grundigt med klienten for at sikre klientens retsstilling bedst muligt.

I forbindelse med indgåelsen af en entreprisekontrakt, vil denne kontrakt ofte henvise til et udfyldende regelsæt, som f.eks. AB 92 og AB-forbruger, og det er derfor vigtigt, at klienten forinden aftalens underskrift, er bekendt med indholdet af disse udfyldende regler, så klienten er klar over, hvilke forpligtelser mv., som klienten påtager sig.

Såfremt der opstår spørgsmål om, hvorvidt et givent arbejde er mangelfuldt eller ej, vil det være nødvendigt at få gennemført et entrepriseretligt syn og skøn, for derigennem at få konstateret om arbejdet er mangelfuldt eller ej.

Det hænder, at parternes løbende samarbejde ikke fungerer ordentligt eller helt går i stå, og kontoret deltager gerne som en løbende juridisk sparringspartner, hvor klienten hurtigt kan få klarlagt, hvilke kontraktlige muligheder klienten har på et givent tidspunkt i forløbet.

Der kan opstå andre problemstillinger end de ovenfor nævnte, som kontoret også gerne assisterer med.

Kontoret har stor erfaring med at føre retssager ved de almindelige domstole. Endvidere assisterer kontoret naturligvis også i voldgiftssager.

Kontoret fører dog ikke retssager for sagernes skyld. På grund af kontorets store erfaring med retssager, er en vigtig del af kontorets rådgivning i forbindelse med en mulig retssag at vurdere, om klienten i det lange løb måske er bedre tjent med eller måske endda opnår et bedre resultat, ved at indgå i fornuftig forligsmæssig dialog.

Retssager og deltagelse heri kan være en lang og opslidende proces, hvor man ikke ved, om man  har vundet eller tabt. Derfor er en del af kontorets rådgivning altid at undersøge, om der kan findes en fornuftig løsning, som kan tilfredsstille klienten, men som samtidig ikke behøver at tage årevis og medføre store advokatregninger og frustrationer.

Kontoret bistår klienten i rådgivning af aktuelle kontrakter, hvor klienten enten er eller skal blive aftalepart. Rådgivning knytter sig navnlig til gennemgang af løbende samarbejdsaftaler, aftaler omkring samhandel, produktion, licens, leje mv samt standardvilkår.Kontoret bistår  både i forbindelse med de juridiske problemstillinger der opstår, når aftaler indgås samt de udfordringer, der kan være ved eventuelle tvister under og efter et aftaleforløb.

Kontoret bistår endvidere med sparring i forbindelse med udvikling af virksomheden samt de selskabsretlige og erhversretlige problemstillinger, som en virksomhed kan blive mødt af.

Kontoret har mange års erfaring i rådgivning af køb af fast ejendom – både ejerlejligheder, huse og andele.

For at sikre dig bedst mulige forløb omfatter kontorets rådgivning bredt, og klienten har således mulighed for at lade kontoret gennemgå alle relevante dokumenter sideløbende med, at der ydes rådgivning vedrørende forsikring, finansiering. Som en naturlig del af processen bistår kontoret ligeledes med de tinglysningsmæssige ekspeditioner.

Kontorets rådgivning tilpasses dine konkrete behov, således at klienten er sikret et trygt forløb gennem hele processen.

Kontoret rådgiver i køb og salg af alle former for erhvervsejendomme og gennemgår i den forbindelse alle dokumenter for at sikre den bedst mulige handel for klienten.

Ved opstart af forhandlingerne bør køber være opmærksom på de muligheder og risici, der ligger i ejendommen, idet sådanne forhold direkte kapitaliseres på købesummen. Ved køb af investeringsejendomme med udlejning for øje er der mange forhold at være opmærksom på, herunder specielt også de forretnings- og driftsmæssige. Det er eksempelvis vigtigt at undersøge, om der ligger en lejereserve, dvs. om der kan varsles lejeforhøjelse af de eksisterende lejere, eller man kan vurdere, om de i ejendommen eksisterende bolig- eller erhvervslejere kan opsiges.

Kontoret er behjælpelig med at finde det korrekte lejniveau i området og kan på den måde være med til at vurdere, om den fastsatte købesum er korrekt.

Kontoret har en bred erfaring i forbindelse ned rådgivning om insolvensret, herunder blandt andet indgåelse af akkordordninger,  likvidationer samt konkurser. Kontoret har stor erfaring inden for varetagelsen af alle konkursretlige sager, herunder omstødelsessager mv. Kontoret har endvidere stor erfaring og fokus på at rådgive klienterne således, at klienten får taget de rigtige skridt, hvis virksomheden er truet af konkurs, eller hvis virksomhedens samarbejdspartnere rammes af konkurs.

Kontoret rådgiver omkring strafferetlige forhold, både for virksomheder og privatpersoner samt giver møde i retterne som beskikket forsvarer.

Kontorets rådgivning knytter sig til gennemgang af sigtelse/tiltale og vurdering heraf.

Privat


Kontoret har stor erfaring med at føre retssager ved de almindelige domstole. Endvidere assisterer kontoret naturligvis også i voldgiftssager.

Kontoret fører dog ikke retssager for sagernes skyld. På grund af kontorets store erfaring med retssager, er en vigtig del af kontorets rådgivning i forbindelse med en mulig retssag at vurdere, om klienten i det lange løb måske er bedre tjent med eller måske endda opnår et bedre resultat, ved at indgå i fornuftig forligsmæssig dialog.

Retssager og deltagelse heri kan være en lang og opslidende proces, hvor man ikke ved, om man er  har vundet eller tabt. Derfor er en del af kontorets rådgivning altid at undersøge, om der kan findes en fornuftig løsning, som kan tilfredsstille klienten, men som samtidig ikke behøver at tage årevis og medføre store advokatregninger og frustrationer.

Kontoret bistår klienten i rådgivning af aktuelle kontrakter, hvor klienten enten er eller skal blive aftalepart. Rådgivning knytter sig navnlig til gennemgang af løbende samarbejdsaftaler, aftaler omkring samhandel, produktion, licens, leje mv samt standardvilkår.Kontoret bistår  både i forbindelse med de juridiske problemstillinger der opstår, når aftaler indgås samt de udfordringer, der kan være ved eventuelle tvister under og efter et aftaleforløb.

Kontoret bistår endvidere med sparring i forbindelse med udvikling af virksomheden samt de selskabsretlige og erhversretlige problemstillinger, som en virksomhed kan blive mødt af.

Kontoret har mange års erfaring i rådgivning af købere af fast ejendom – både ejerlejligheder, huse og andele.

For at sikre dig bedst mulige forløb omfatter kontorets rådgivning bredt, og klienten har således mulighed for at lade kontoret gennemgå alle relevante dokumenter sideløbende med, at der ydes rådgivning vedrørende forsikring, finansiering.   Som en naturlig del af processen bistår kontoret ligeledes med de tinglysningsmæssige ekspeditioner. Kontorets rådgivning tilpasses dine konkrete behov, således at klienten er sikret et trygt forløb gennem hele processen.

Kontoret har en bred erfaring i forbindelse ned rådgivning om insolvensret, herunder blandt andet indgåelse af akkordordninger,  likvidationer samt konkurser. Kontoret har stor erfaring inden for varetagelsen af alle konkursretlige sager, herunder omstødelsessager mv. Kontoret har endvidere stor erfaring og fokus på at rådgive klienterne således, at klienten får taget de rigtige skridt, hvis virksomheden er truet af konkurs, eller hvis virksomhedens samarbejdspartnere rammes af konkurs.

Kontoret rådgivet omkring strafferetlige forhold, både for virksomheder og privatpersoner samt giver møde i retterne som beskikket forsvarer. Kontorets rådgivning knytter sig til gennemgang af sigtelse/tiltale og vurdering heraf.

Erhverv


Kontoret har stor erfaring inden for rådgivning vedrørende entrepriseretlige emner, og ved derfor, hvor vigtig en gennemarbejdet entreprisekontrakt er for aftaleparterne. Kontoret udarbejder gerne entreprisekontrakten eller gennemgår denne grundigt med klienten for at sikre klientens retsstilling bedst muligt.

I forbindelse med indgåelsen af en entreprisekontrakt, vil denne kontrakt ofte henvise til et udfyldende regelsæt, som f.eks. AB 92 og AB-forbruger, og det er derfor vigtigt, at klienten forinden aftalens underskrift, er bekendt med indholdet af disse udfyldende regler, så klienten er klar over, hvilke forpligtelser mv., som klienten påtager sig.

Såfremt der opstår spørgsmål om, hvorvidt et givent arbejde er mangelfuldt eller ej, vil det være nødvendigt at få gennemført et entrepriseretligt syn og skøn, for derigennem at få konstateret om arbejdet er mangelfuldt eller ej.

Det hænder, at parternes løbende samarbejde ikke fungerer ordentligt eller helt går i stå, og kontoret deltager gerne som en løbende juridisk sparringspartner, hvor klienten hurtigt kan få klarlagt, hvilke kontraktlige muligheder klienten har på et givent tidspunkt i forløbet.

Der kan opstå andre problemstillinger end de ovenfor nævnte, som kontoret også gerne assisterer med.

Kontoret rådgiver i køb og salg af alle former for erhvervsejendomme og gennemgår i den forbindelse alle dokumenter for at sikre den bedst mulige handel for klienten.

Ved opstart af forhandlingerne bør køber være opmærksom på de muligheder og risici, der ligger i ejendommen, idet sådanne forhold direkte kapitaliseres på købesummen.Ved køb af investeringsejendomme med udlejning for øje er der mange forhold at være opmærksom på, herunder specielt også de forretnings- og driftsmæssige. Det er eksempelvis vigtigt at undersøge, om der ligger en lejereserve, dvs. om der kan varsles lejeforhøjelse af de eksisterende lejere, eller man kan vurdere, om de i ejendommen eksisterende bolig- eller erhvervslejere kan opsiges.

Kontoret er behjælpelig med at finde det korrekte lejniveaue i området og kan på den måde være med til at vurdere, om den fastsatte købesum er korrekt.

Kontoret har en bred erfaring i forbindelse ned rådgivning om insolvensret, herunder blandt andet indgåelse af akkordordninger,  likvidationer samt konkurser. Kontoret har stor erfaring inden for varetagelsen af alle konkursretlige sager, herunder omstødelsessager mv. Kontoret har endvidere stor erfaring og fokus på at rådgive klienterne således, at klienten får taget de rigtige skridt, hvis virksomheden er truet af konkurs, eller hvis virksomhedens samarbejdspartnere rammes af konkurs.

Troels v. Fristrup

Troels har siden 2006 været advokatfuldmægtig og beskikket af justitsministeriet som advokat siden 2009, og har næsten udelukkende beskæftiget sig med følgende områder:

 • Fast ejendom, herunder; køb/salg, entrepriser, tvister, mangler, syn og skøn, nybyggeri og kontraktsrådgivning.
 • Andelsboligret, herunder køb og salg af andele, rådgivning i forbindelse med mangler, tvister, udvidelse, byggesager mv.
 • Rådgivning af små og mellemstore virksomheder, herunder; afståelse, køb og salg, erhvervslejeret, tvister, kontraktsgennemgang mv.
 • Konkursret; herunder rådgivning forud for en konkurs om, hvordan man bedst forbereder sig på en konkurs eller undgår den, gennemførelse af konkurs, konkurskarantænesager, omstødelse mv.
 • Retssager og voldgift gennem næsten 12 år; herunder om økonomiske tvister, erstatningsret, mangler ved fast ejendom, entrepriseret, misligholdelse af kontrakter mv.
 • Hegns- og naboretssager; herunder gennemførelse af hegnssyn, skelforretninger, mægling mv.
 • Strafferet som beskikket og valgt forsvarer.

UDDANNELSE

 • Advokat 2009 –
 • Advokat fuldmægtig 2006 – 2009
 • Cand.jur. Københavns Universitet 2006

KARRIERE

 • Advokat, partner, Fristrup Advokater 2016 –
 • Advokat, Nexus advokater, 2013 – 2016
 • Advokat, Advodan Køge, 2011 – 2013
 • Advokatfuldmægtig og advokat, Advodan Hillerød WTC Advokaterne 2006 – 2011

Kontakt


Adresse


Amagertorv 33, 3. 1160 København K.

+45 30 23 34 17
info@fristrupadvokater.dk