Fristrup Advokater


Kontoret er specialiseret i fast ejendom og entrepriseret for private og erhverv samt rådgivning.

Kontoret yder endvidere specialiseret i rådgivning til små og mellemstore virksomheder.

Læs om vores specialer

Vision og formål


Det er et af kontorets bærende principper i sagsbehandlingen, at det, i forbindelse med gennemgang af den enkelte sags juridiske og faktiske problemstillinger, vurderes, om sagen kan lukkes med et forlig tidligt i forløbet.

Ved en sådan fremgangsmåde sikres det i videst muligt omfang, at klienten hurtigt opnår et bedst muligt og korrekt resultat, idet alternativet hertil ofte er en langvarig og til tider dyr proces ved domstolene.

Kort sagt


Hellere et hurtigt og korrekt resultat til klientens fordel, end en lang proces til advokatens fordel.

Privat


Kontoret har stor erfaring inden for rådgivning vedrørende entrepriseretlige emner, og ved derfor, hvor vigtig en gennemarbejdet entreprisekontrakt er for aftaleparterne. Kontoret udarbejder gerne entreprisekontrakten eller gennemgår denne grundigt med klienten for at sikre klientens retsstilling bedst muligt.

I forbindelse med indgåelsen af en entreprisekontrakt, vil denne kontrakt ofte henvise til et udfyldende regelsæt, som f.eks. AB 92 og AB-forbruger, og det er derfor vigtigt, at klienten forinden aftalens underskrift, er bekendt med indholdet af disse udfyldende regler, så klienten er klar over, hvilke forpligtelser mv., som klienten påtager sig.

Såfremt der opstår spørgsmål om, hvorvidt et givent arbejde er mangelfuldt eller ej, vil det være nødvendigt at få gennemført et entrepriseretligt syn og skøn, for derigennem at få konstateret om arbejdet er mangelfuldt eller ej.

Det hænder, at parternes løbende samarbejde ikke fungerer ordentligt eller helt går i stå, og kontoret deltager gerne som en løbende juridisk sparringspartner, hvor klienten hurtigt kan få klarlagt, hvilke kontraktlige muligheder klienten har på et givent tidspunkt i forløbet.

Der kan opstå andre problemstillinger end de ovenfor nævnte, som kontoret også gerne assisterer med.

Kontoret har mange års erfaring i rådgivning af køb af fast ejendom – både ejerlejligheder, huse og andele.

For at sikre dig bedst mulige forløb omfatter kontorets rådgivning bredt, og klienten har således mulighed for at lade kontoret gennemgå alle relevante dokumenter sideløbende med, at der ydes rådgivning vedrørende forsikring, finansiering. Som en naturlig del af processen bistår kontoret ligeledes med de tinglysningsmæssige ekspeditioner.

Kontorets rådgivning tilpasses dine konkrete behov, således at klienten er sikret et trygt forløb gennem hele processen.

En af de vigtigste ting, som man skal være klar over ved køb af andelsboliger er, at man ikke køber en fast ejendom, men at man derimod køber et medlemskab af en forening, hvortil der er tilknyttet en eksklusiv brugsret til en bestemt bolig i foreningens ejendom. Det betyder reelt set, at du træder ind i et virvar af forskellige regelsæt i forhold til hvad du må, hvem du hæfter for, hvilke ting du må gøre og hvem der har ansvaret for hvad.

Ofte forholder det sig således, at prisen på en andelsbolig er attraktiv i forhold til en tilsvarende ejerbolig, men finansieringen er dyrere, da du ikke kan få et realkreditlån, men må optage et banklån skræddersyet til andelsboliger, det såkaldte andelsboliglån. Du skal være opmærksom på en lang række forhold omkring foreningen, når du påtænker at købe en andel, idet din privatøkonomi pludselig bliver påvirket af, hvad foreningens medlemmer – herunder dig selv når du bliver andelshaver – bestemmer på en generalforsamling – både før og efter du har købt.

Jeg kan rådgive omkring din retsstilling i forbindelse med dit køb/salg af andelslejligheden, lige som jeg rådgiver og bistår dig i forhold til din retsstilling forhold til de enkelte regler på området – både over for foreningen, køber/sælger, andre andelshavere mv. Hvis din sag skal indbringes for retten, bistår jeg også hermed.

Skelforretninger, hegnssyn, hævd

Der kan til tider opstå uenigheder med naboen om alt fra hans færden over din grund, et træ der skygger, højden på hegnet eller hvor skellet egentlig står henne. Generelt forholder det sig sådan, at jo tidligere der bliver taget fat om den problemstilling, som skaber uro, jo større er chancen for en mindelig løsning og et fortsat godt naboskab. Jeg kan rådgive om reglerne og medvirke til en fornuftig løsning, inden det kører helt af sporet. Hvis en mindelig løsning mellem parterne ikke kan opnås uden en uvildig instans, så må sagen afgøres enten ved en skelforretning, hegnssynet eller retten, hvilket jeg også bistår med. Oftest vil din forsikring dække udgiften til advokaten ved en skelforretning og retten, mens et hegnssyn oftest ikke er omfattet heraf. Det skyldes, at hegnssynet er et nævn, og nævnsbehandling ikke er dækket som udgangspunkt.

Hegnsloven

Hegnsloven berører stort set alle grundejere i Danmark. Somme tider må den tages i brug, hvis der ikke kan opnås enighed med sin nabo om hegnet mellem jeres ejendomme – højde, drøjde og placering. Hegnloven gælder imidlertid ikke i Københavns Kommune. Da der som udgangspunkt er aftalefrihed mellem naboer, så gør det muligt nærmest at aftale hvad som helst med sin nabo, hvilket også er værd at huske, når man nu køber drømmehuset, men måske ikke lige er fan af den eksisterende hegn. Husk der lige at få tjekket, om der ligger en særaftale med naboen herom, eller om det er de almindelige regler, der gælder.. Det er altid en god ide at lave en skriftlig aftale, inden man påbegynder ændringer af fælleshegnet.

Jeg kan rådgive om reglerne i hegnsloven, og jeg bistår med at genskabe dialogen, hvis sagen er kørt i hårdknude. Er det ikke muligt at nå frem til en løsning, kan jeg være behjælpelig med at indbringe sagen for hegnsynet eller om nødvendigt domstolene.

Naboret

Der er ikke lovgivet om generelle regler for naboretlige forhold. Derimod er der gennem retspraksis udviklet en række principper for hvilke retningslinier der gælder for gener der påføres naboen.

Helt generelt skal man udvise hensyn overfor sin nabo, og man er forpligtet til ikke at påføre større gene, end hvad der anses for rimeligt i området. Du må altså tåle, at naboen har den fulde råderet over sin grund, og at det ikke kan undgås, at visse forhold hos naboen på den ene eller anden måde medfører gener for dig. Dette kaldes den naboretlige tålegrænse. Og som nævnt, så kan den godt være forskellig fra område til område, da det afhænger af kutyme, de mennekser der bor i området, gamle servitutter mv.

Det vil derfor altid være en konkret vurdering, hvor tålegrænsen går, og der vil være forskel på, hvad man skal tåle i eksempelvis et boligområde eller landområde, industri- eller skovområde.

Et problem der ofte giver anledning til uoverensstemmelser, er træer der skygger for solen eller vokser ind over skellet. Her vil man lægge vægt på området i sin helhed, om træerne er nye eller meget gamle og hvor meget de skygger i forhold til terrasser mv. Det har også betydning om træernes grene rækker ind over skellet.

Skellet, færdselsret og hævdsrettigheder

Mange steder opstår der konflikter når naboen i et eller andet omfang benytter din grund. Det kan eksempelvis være, at hegnet måske ikke står lige i det skel, som fremgår af matriklen, naboens ret til at gå eller køre over grunden. Det kan også dreje sig om bestemmelser, der begrænser din mulighed for selv at bestemme eksempelvis hvor højt du må bygge, eks. vis ved en servitut.

Det kan være ganske vanskeligt at fortolke en servitutbestemmelse og vurdere om den dækker forholdet. Der er også mange betingelser der skal være opfyldt før man vinder hævd på en rettighed og betingelserne er forskellige, alt afhængig af hvilken type hævd der er tale om. Det er en konkret vurdering og der vil også her være forskel på, hvad man skal tåle i eksempelvis et industriområde cont. et boligområde.

Jeg har stor erfaring med denne type sager, og jeg bistår både med fortolkning af servitutter, vurdering af hævdsspørgsmål, forhandling/konfliktløsning med modparten og skelforretninger. Hvis sagen i sidste ende skal i retten, så bistår jeg også hermed.

Kontoret har stor erfaring med at føre retssager ved de almindelige domstole. Endvidere assisterer kontoret naturligvis også i voldgiftssager.

Kontoret fører dog ikke retssager for sagernes skyld. På grund af kontorets store erfaring med retssager, er en vigtig del af kontorets rådgivning i forbindelse med en mulig retssag at vurdere, om klienten i det lange løb måske er bedre tjent med eller måske endda opnår et bedre resultat, ved at indgå i fornuftig forligsmæssig dialog.

Retssager og deltagelse heri kan være en lang og opslidende proces, hvor man ikke ved, om man  har vundet eller tabt. Derfor er en del af kontorets rådgivning altid at undersøge, om der kan findes en fornuftig løsning, som kan tilfredsstille klienten, men som samtidig ikke behøver at tage årevis og medføre store advokatregninger og frustrationer.

Kontoret rådgiver omkring strafferetlige forhold, både for virksomheder og privatpersoner samt giver møde i retterne som beskikket forsvarer.

Kontorets rådgivning knytter sig til gennemgang af sigtelse/tiltale og vurdering heraf.

Erhverv


Kontoret har stor erfaring inden for rådgivning vedrørende entrepriseretlige emner, og ved derfor, hvor vigtig en gennemarbejdet entreprisekontrakt er for aftaleparterne. Kontoret udarbejder gerne entreprisekontrakten eller gennemgår denne grundigt med klienten for at sikre klientens retsstilling bedst muligt.

I forbindelse med indgåelsen af en entreprisekontrakt, vil denne kontrakt ofte henvise til et udfyldende regelsæt, som f.eks. AB 92 og AB-forbruger, og det er derfor vigtigt, at klienten forinden aftalens underskrift, er bekendt med indholdet af disse udfyldende regler, så klienten er klar over, hvilke forpligtelser mv., som klienten påtager sig.

Såfremt der opstår spørgsmål om, hvorvidt et givent arbejde er mangelfuldt eller ej, vil det være nødvendigt at få gennemført et entrepriseretligt syn og skøn, for derigennem at få konstateret om arbejdet er mangelfuldt eller ej.

Det hænder, at parternes løbende samarbejde ikke fungerer ordentligt eller helt går i stå, og kontoret deltager gerne som en løbende juridisk sparringspartner, hvor klienten hurtigt kan få klarlagt, hvilke kontraktlige muligheder klienten har på et givent tidspunkt i forløbet.

Der kan opstå andre problemstillinger end de ovenfor nævnte, som kontoret også gerne assisterer med.

Kontoret har stor erfaring med at føre retssager ved de almindelige domstole. Endvidere assisterer kontoret naturligvis også i voldgiftssager.

Kontoret fører dog ikke retssager for sagernes skyld. På grund af kontorets store erfaring med retssager, er en vigtig del af kontorets rådgivning i forbindelse med en mulig retssag at vurdere, om klienten i det lange løb måske er bedre tjent med eller måske endda opnår et bedre resultat, ved at indgå i fornuftig forligsmæssig dialog.

Retssager og deltagelse heri kan være en lang og opslidende proces, hvor man ikke ved, om man  har vundet eller tabt. Derfor er en del af kontorets rådgivning altid at undersøge, om der kan findes en fornuftig løsning, som kan tilfredsstille klienten, men som samtidig ikke behøver at tage årevis og medføre store advokatregninger og frustrationer.

Kontoret bistår klienten i rådgivning af aktuelle kontrakter, hvor klienten enten er eller skal blive aftalepart. Rådgivning knytter sig navnlig til gennemgang af løbende samarbejdsaftaler, aftaler omkring samhandel, produktion, licens, leje mv samt standardvilkår.Kontoret bistår  både i forbindelse med de juridiske problemstillinger der opstår, når aftaler indgås samt de udfordringer, der kan være ved eventuelle tvister under og efter et aftaleforløb.

Kontoret bistår endvidere med sparring i forbindelse med udvikling af virksomheden samt de selskabsretlige og erhversretlige problemstillinger, som en virksomhed kan blive mødt af.

Kontoret rådgiver i køb og salg af alle former for erhvervsejendomme og gennemgår i den forbindelse alle dokumenter for at sikre den bedst mulige handel for klienten.

Ved opstart af forhandlingerne bør køber være opmærksom på de muligheder og risici, der ligger i ejendommen, idet sådanne forhold direkte kapitaliseres på købesummen. Ved køb af investeringsejendomme med udlejning for øje er der mange forhold at være opmærksom på, herunder specielt også de forretnings- og driftsmæssige. Det er eksempelvis vigtigt at undersøge, om der ligger en lejereserve, dvs. om der kan varsles lejeforhøjelse af de eksisterende lejere, eller man kan vurdere, om de i ejendommen eksisterende bolig- eller erhvervslejere kan opsiges.

Kontoret er behjælpelig med at finde det korrekte lejniveau i området og kan på den måde være med til at vurdere, om den fastsatte købesum er korrekt.

Kontoret har en bred erfaring i forbindelse ned rådgivning om insolvensret, herunder blandt andet indgåelse af akkordordninger,  likvidationer samt konkurser. Kontoret har stor erfaring inden for varetagelsen af alle konkursretlige sager, herunder omstødelsessager mv. Kontoret har endvidere stor erfaring og fokus på at rådgive klienterne således, at klienten får taget de rigtige skridt, hvis virksomheden er truet af konkurs, eller hvis virksomhedens samarbejdspartnere rammes af konkurs.

Privat


Kontoret har stor erfaring med at føre retssager ved de almindelige domstole. Endvidere assisterer kontoret naturligvis også i voldgiftssager.

Kontoret fører dog ikke retssager for sagernes skyld. På grund af kontorets store erfaring med retssager, er en vigtig del af kontorets rådgivning i forbindelse med en mulig retssag at vurdere, om klienten i det lange løb måske er bedre tjent med eller måske endda opnår et bedre resultat, ved at indgå i fornuftig forligsmæssig dialog.

Retssager og deltagelse heri kan være en lang og opslidende proces, hvor man ikke ved, om man er  har vundet eller tabt. Derfor er en del af kontorets rådgivning altid at undersøge, om der kan findes en fornuftig løsning, som kan tilfredsstille klienten, men som samtidig ikke behøver at tage årevis og medføre store advokatregninger og frustrationer.

Kontoret bistår klienten i rådgivning af aktuelle kontrakter, hvor klienten enten er eller skal blive aftalepart. Rådgivning knytter sig navnlig til gennemgang af løbende samarbejdsaftaler, aftaler omkring samhandel, produktion, licens, leje mv samt standardvilkår.Kontoret bistår  både i forbindelse med de juridiske problemstillinger der opstår, når aftaler indgås samt de udfordringer, der kan være ved eventuelle tvister under og efter et aftaleforløb.

Kontoret bistår endvidere med sparring i forbindelse med udvikling af virksomheden samt de selskabsretlige og erhversretlige problemstillinger, som en virksomhed kan blive mødt af.

Kontoret har en bred erfaring i forbindelse ned rådgivning om insolvensret, herunder blandt andet indgåelse af akkordordninger,  likvidationer samt konkurser. Kontoret har stor erfaring inden for varetagelsen af alle konkursretlige sager, herunder omstødelsessager mv. Kontoret har endvidere stor erfaring og fokus på at rådgive klienterne således, at klienten får taget de rigtige skridt, hvis virksomheden er truet af konkurs, eller hvis virksomhedens samarbejdspartnere rammes af konkurs.

Kontoret har mange års erfaring i rådgivning af købere af fast ejendom – både ejerlejligheder, huse og andele.

For at sikre dig bedst mulige forløb omfatter kontorets rådgivning bredt, og klienten har således mulighed for at lade kontoret gennemgå alle relevante dokumenter sideløbende med, at der ydes rådgivning vedrørende forsikring, finansiering.   Som en naturlig del af processen bistår kontoret ligeledes med de tinglysningsmæssige ekspeditioner. Kontorets rådgivning tilpasses dine konkrete behov, således at klienten er sikret et trygt forløb gennem hele processen.

Kontoret rådgivet omkring strafferetlige forhold, både for virksomheder og privatpersoner samt giver møde i retterne som beskikket forsvarer. Kontorets rådgivning knytter sig til gennemgang af sigtelse/tiltale og vurdering heraf.

Erhverv


Kontoret har stor erfaring inden for rådgivning vedrørende entrepriseretlige emner, og ved derfor, hvor vigtig en gennemarbejdet entreprisekontrakt er for aftaleparterne. Kontoret udarbejder gerne entreprisekontrakten eller gennemgår denne grundigt med klienten for at sikre klientens retsstilling bedst muligt.

I forbindelse med indgåelsen af en entreprisekontrakt, vil denne kontrakt ofte henvise til et udfyldende regelsæt, som f.eks. AB 92 og AB-forbruger, og det er derfor vigtigt, at klienten forinden aftalens underskrift, er bekendt med indholdet af disse udfyldende regler, så klienten er klar over, hvilke forpligtelser mv., som klienten påtager sig.

Såfremt der opstår spørgsmål om, hvorvidt et givent arbejde er mangelfuldt eller ej, vil det være nødvendigt at få gennemført et entrepriseretligt syn og skøn, for derigennem at få konstateret om arbejdet er mangelfuldt eller ej.

Det hænder, at parternes løbende samarbejde ikke fungerer ordentligt eller helt går i stå, og kontoret deltager gerne som en løbende juridisk sparringspartner, hvor klienten hurtigt kan få klarlagt, hvilke kontraktlige muligheder klienten har på et givent tidspunkt i forløbet.

Der kan opstå andre problemstillinger end de ovenfor nævnte, som kontoret også gerne assisterer med.

Kontoret har en bred erfaring i forbindelse ned rådgivning om insolvensret, herunder blandt andet indgåelse af akkordordninger,  likvidationer samt konkurser. Kontoret har stor erfaring inden for varetagelsen af alle konkursretlige sager, herunder omstødelsessager mv. Kontoret har endvidere stor erfaring og fokus på at rådgive klienterne således, at klienten får taget de rigtige skridt, hvis virksomheden er truet af konkurs, eller hvis virksomhedens samarbejdspartnere rammes af konkurs.

Kontoret rådgiver i køb og salg af alle former for erhvervsejendomme og gennemgår i den forbindelse alle dokumenter for at sikre den bedst mulige handel for klienten.

Ved opstart af forhandlingerne bør køber være opmærksom på de muligheder og risici, der ligger i ejendommen, idet sådanne forhold direkte kapitaliseres på købesummen.Ved køb af investeringsejendomme med udlejning for øje er der mange forhold at være opmærksom på, herunder specielt også de forretnings- og driftsmæssige. Det er eksempelvis vigtigt at undersøge, om der ligger en lejereserve, dvs. om der kan varsles lejeforhøjelse af de eksisterende lejere, eller man kan vurdere, om de i ejendommen eksisterende bolig- eller erhvervslejere kan opsiges.

Kontoret er behjælpelig med at finde det korrekte lejniveaue i området og kan på den måde være med til at vurdere, om den fastsatte købesum er korrekt.

Kontakt